General principles of injecting filler into the skin

اصول عمومی تزریق فیلر در پوست

برای درمان با فیلر درمی نقطه ورود سوزن که نقطه تزریق یا نقطه ورود اطلاق می شود از طریق خواباندن سوزن بر روی پوست در محل تحت درمان مشخص میشود.

ادامه مطلب

filler

مراقبت های قبل و بعد از تزریق فیلر

مراقبت های قبل و بعد از تزریق فیلر از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت عدم رعایت صحیح آن ها ممکن است فرد دچار عوارض شده یا تاثیر فیلر تزریقی کم شود و نتیجه مورد قبول حاصل نگردد.

ادامه مطلب