آموزشی, اتوآنالایزر, دستگاه ها پزشکی, سایر دستگاه ها

اتوآنالایزر

اتوآنالایزر

اتوآنـالایــــزر

دستگاه اتوآنالایزر ، ترکیب های شیمیایی خون را اندازه گرفته و روی نمودار ، نمایش می دهد. این کار به
وسیله ی مخلوط کردن ، واکنش معرف و اندازه گیری رنگ سنجی در حضور جریان مداوم انجام می شود.

اساس کار دستگـــاه

اساس سنجش های این دستگاه روش اسپکتروفتومتری است بدین ترتیب که پس از جداسازی سرم خون،
معرف مورد نظر( یک محلول مشخص تحت عنوان معرف ) به سرم اضافه می شود و ترکیب نهایی به رنگ خاص
در می آید.
با توجه به قانون بییر مبنی جذب انتخابی نور توسط مواد  مختلف، نوری با رنگ مکمل رنگ ترکیب نهایی را از آن
عبور داده و میزان جذب نور را اندازه گیری می کند سپس آن را با میزان جذب نور استاندارد مقایسه و به آن
مقدار ترکیب مورد نظر را با عدد اعلام می کند.
اتوآنالایزر دستگاه آزمایشی است که با تمرین دخالت آزمایشگر مواد شیمیایی مختلف را در چندین نمـــــــونه
بیولوژیکی اندازه گیری می کنـــــد.

انواع اتوآنالایزر

 • اتوآنالایـــزر Batch
اتوآنالایزر بچ در هر بار استفاده یک آزمایش از نمونه های چیده شده انجـــام می دهد.
 • اتوآنالایزر multi batch
اتوآنالایزر مولتی بچ آزمایشات برنامه ریزی شده را به ترتیب آزمایش انجـــام می دهـد.
 • اتوآنالایزر Random access
اتوآنالایزر راندوم آزمایشات برنامـــــــه ریزی شده را به ترتیب نمونه انجــــام می دهـد.

 

اتوآنالایزر

اتوآنالایزر

قسمت‌های دستگاه

قسمت‌های مختلف این سیستم را که در تمام دستگاه مشترک است به قرار زیر است :
 • نمونه گیر : این بخش، نمونه‌ها، استانداردها و محلول‌های شسته شده را به سیستم اتوآنالایزر، آسپره می‌کند.
 • پمپ متناسب کننده و لوله چند سوراخه :نمونه‌ها را با معرف‌ها، مخلوط می‌کند. همچنین مایعات را به نسبت‌های دقیق به ماژول‌های دیگر پمپ می‌کند.
 • دیالیز کننده : یک غشاء نیمه تراوا است که امکان عبور انتخابی، مواد را فراهم می‌آورد.
 • حمام داغ :مایعات را به صورت مداوم در درجه حرارت مورد نظر جهت پیشرفت رنگ، نگه می‌دارد.
 • رنگ سنج :تغییرات در چگالی نوری جریان مایعی را که در یک لوله جاری می‌شود مانیتور می‌کند. شدت‌های رنگ (چگالی نوری) که متناسب با غلظت ماده‌است، به ولتاژ الکتریکی تبدیل می‌شود.
 • ثبات :سیگنال الکتریکی، چگالی نوری از یک رنگ سنج به یک نمایشگر گرافیکی روی یک چارت متحرک تبدیل می‌کند.

نگهداری

نگهداری اتوآنالایز، شامل تنظیم کالیبراسیون مداوم است. بیشتر مشکلات، مکانیکی (لوله‌ها، قسمت‌های
پمپ متحرک) و الکتریکی (موتورها و سوئیچ‌ها) است. ایرادهای الکتریکی اندک است. سرویس و تعمیر این
پیچیده و مستلزم گذراندن دوره‌های تعمیر و نگهداری است.
v    مزایای به کارگیری این سیستم ها در آزمایشگاه عبارتند از:
۱)      افزایش سرعت و حجم کاری
۲)      کاهش خطاهای انسانی
۳)       افزایش دقت و صحت نتایج
۴)       صرفه جویی در مصرف نمونه و معرف ها
۵)      دقت در تکرار آزمایش (تکرار پذیر بودن آزمایش)
۶)       کاهش هزینه های جانبی و کاهش پرسنل در آزمایشگاه
v    تقسیم بندی اتوآنالایزرهای بیوشیمی براساس روش قرائت تست ها
 • Batch Analyzer
در ایناتوآنالایزر قرائت به صورت تست به تست انجام شده و نتایج نیز به همین صورت نشان داده می شود.
سرعت قرائت تست ها در این نوع آنالایزرها بین ۴۰ الی ۸۰ تست در ساعت است.
 • Multibatch Analyzer
در ایناتوآنالایزرها قرائت در حالت عادی به صورت تست به تست انجام می شود، ولی امکان تعریف اجرای چند
تست مختلف برای یک نمونه و به صورت متوالی نیز وجود دارد که در این صورت باید از قسمت اورژانس یا
برنامه Stat دستگاه استفاده کرد. همچنین در این اتوآنالایزرها دستیابی به نتایج به هردو صورت یعنی تست به
تست یا بیمار به بیمار امکان پذیر است. سرعت این اتوآنالایزرها معمولا بین ۸۰ الی ۲۴۰ تست در ساعت
است.
 • Random Access Analyzer
در ایناتوآنالایزرها می توان در هر زمان و برای نمونه، تست مورد نظر را انتخاب و اجرا کرد. حال آنکه رعایت هیچ
گونه ترتیبی اجباری نیست. سرعت این اتوآنالایزرها بین ۱۰۰ الی ۶۰۰ تست در ساعت است.
اتوآنالایزر

اتوآنالایزر

AutoAnalyzer

The AutoAnalyzer is an automated analyzer using a flow technique called continuous flow analysis
(CFA), or more correctly Segmented Flow Analysis (SFA) first made by the Technicon Corporation.
The instrument was invented in 1957 by Leonard Skeggs, PhD and commercialized by Jack
Whitehead’s Technicon Corporation.
The first applications were for clinical analysis, but methods for industrial and environmental analysis
soon followed. The design is based on segmenting a continuously flowing stream with air bubbles.

Operating principle

Continuous flow analysis (CFA) is a general term that encompasses both Segmented Flow Analysis
(SFA) and Flow Injection Analysis (FIA). In Segmented flow analysis, a continuous stream of material
is divided by air bubbles into discrete segments in which chemical reactions occur.
The continuous stream of liquid samples and reagents are combined and transported in tubing and
mixing coils.
The tubing passes the samples from one apparatus to the other with each apparatus performing
different functions, such as distillation, dialysis, extraction, ion exchange, heating, incubation, and
subsequent recording of a signal.

AutoAnalyzer

An essential principle of SFA is the introduction of air bubbles. The air bubbles segment each sample
into discrete packets and act as a barrier between packets to prevent cross contamination as they
travel down the length of the glass tubing.
The air bubbles also assist mixing by creating turbulent flow (bolus flow), and provide operators with
a quick and easy check of the flow characteristics of the liquid.

AutoAnalyzer

and standards are treated in an exactly identical manner as they travel the length of the fluidic
pathway, eliminating the necessity of a steady state signal, however, since the presence of bubbles
create an almost square wave profile, bringing the system to steady state does not significantly
decrease throughput ( third generation CFA analyzers average 90 or more samples per hour) and is
desirable in that steady state signals (chemical equilibrium) are more accurate and reproducible .
Reaching steady state enables lowest detection limits to be reached.

AutoAnalyzer

A continuous segmented flow analyzer (SFA) consists of different modules including a sampler,
pump, mixing coils, optional sample treatments (dialysis, distillation, heating, etc.), a detector, and
data generator. Most continuous flow analyzers depend on color reactions using a flow through
photometer, however, also methods have been developed that use ISE, flame photometry, ICAP,
fluorometry, and so forth.

Industrial analysis

The first industrial applications – mainly for water, soil extracts and fertilizer – used the same
hardware and techniques as clinical methods, but from the mid-1970s special techniques and
modules were developed so that by 1990 it was possible to perform solvent extraction, distillation,
on-line filtration and UV digestion in the continuously flowing stream. In 2005 about two thirds of
systems sold worldwide were for water analysis of all kinds, ranging from sub-ppb levels of nutrients
in seawater to much higher levels in waste water; other common applications are for soil, plant,
tobacco, food, fertilizer and wine analysis.

Current Uses

AutoAnalyzers are still used for a few clinical applications such as neonatal screening or Anti-D, but
the majority of instruments are now used for industrial and environmental work. Standardized
methods published by the ASTM (ASTM International), the US Environmental Protection Agency
(EPA) as well as the International Organization for Standardization(ISO) for environmental analytes
such as nitrite, nitrate, ammonia, cyanide, and phenol. Autoanalyzers are also commonly used in soil
testing laboratories, fertilizer analysis, process control, seawater analysis, air contaminants, and
tobacco leaf analysis.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *