آموزشی, دستگاه کاپنوگراف (Capnograph), دستگاه ها پزشکی, سایر دستگاه ها

کاپنوگراف (Capnograph)

دستگاه کاپنوگراف

دستگاه کاپنوگراف (Capnograph)

دستگاه کاپنـــــوگراف از دو کلمه Capno به معنی دی اکسید کربن و Graph به معنی صفحه ی نمایش جهت
خواندن و ثبت کردن تشکیل شده است. این دستگاه میزان گاز CO2 در حجم هوای اشبـــاع شده از ریه های
بیمار را نشان می دهد.سلول های بدن انسان نیاز به اکسیژن دارند ، و این اکسیژن توسط خون به آن ها می
رسد. O2 به سلول ها تحویل داده می شود و پس از مصرف آن به وسیله ی سلــول ها، گازCO2 سمی تولید
شده با گردش خون خارج می شود. خون، گاز CO2 را به سمت مویرگ های موجود در ریه ها هدایت کرده تا در
بازدم های بعدی به فضای خارج فرستاده شوند.مانیتورهای دی اکسیـــد کربن فشار جزئی این گاز را در بازدم
بیمار اندازه گیری می کنند. معمولاً در پایان بازدم غلظت دی اکسیـد کربن به حداکثر مقدار خود می رسد، لذا
غلظت اندازه گیری شده در این حالت به دی اکسید کربن انتهای بازدمی معروف است.اتاق های عمـل اصلی
ترین محل به کار گیری این وسیله است.در زمان بیهوشی بیمار کاپنـــوگراف  اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت
تنفسی بیمــار ، قطع شدن مسیـر ونتیلاسیـــون و نشت هوای دمی به کادر پزشک می دهد. کاپنوگراف دی
اکسید کربن را در هنگام هر سیکل دم/بازدم اندازه گیری کرده وشکل موج آن را به همراه مقدار عددی نشـان
می دهند. مانیتورینگ های دی اکسید کربن غلظت این گاز را یا با استفاده از یک حسگر که به طور مستقیم در
مسیـر تنفس بیمار قرار دارند ( روش جریان اصلی ) اندازه گیـــری می کنند و یا در محلی دیگر با نمونه گیری از
مسیر هوایی بیمار ( جریان جانبی )

انواع کاپنوگراف

۱-کاپنوگراف  Main stream : دارای یک سنسور CO2 هستند، که به یک تعدیل کننده راه هوایی متصل شده
است. نور مادون قرمز توسط CO2 در جریان هوای بیرون رونده جذب می شود. هرچه میزان گاز CO2 بیشتر
باشد، میزان نور مادون قرمز بیشتری جذب شده و نور کمتری به آشکار ساز می رسد.
۲-کاپنوگراف نوع Side stream : از گاز موجود در مسیر هوایی از طریق یک لوله کوچک نمونه برداری می کنند
در مکانی مشابه با محل قرار گیری سنسور کاپنوگراف Main stram  تمامی اندازه گیری ها و پردازش سیگنال
در درون خود کاپنوگراف  Side stream  انجام می شود به روشی مشابه کاپنوگراف Main
دستگاه کاپنوگراف

دستگاه کاپنوگراف

Capnography

Capnography is the monitoring of the concentration or partial pressure of carbon dioxide (CO2) in
the respiratory gases. Its main development has been as a monitoring tool for use
during anesthesia and intensive care.It is usually presented as a graph of expiratory CO2 (measured
in millimeters of mercury, “mmHg”) plotted against time, or, less commonly, but more usefully,
expired volume.The plot may also show the inspired CO2, which is of interest
when rebreathing systems are being used.The capnogram is a direct monitor of the inhaled and
exhaled concentration or partial pressure of CO2, and an indirect monitor of the CO2 partial pressure
in the arterial blood. In healthy individuals, the difference between arterial blood and expired
gas CO2partial pressures is very small.In the presence of most forms of lung disease, and some
forms of congenital heart disease (the cyanotic lesions) the difference between arterial blood and
expired gas increases and can exceed 1 kPa.

Working mechanism

 

Capnographs usually work on the principle that CO2 absorbs infrared radiation.A beam of infrared
light is passed across the gas sample to fall on a sensor. The presence of CO2 in the gas leads to a
reduction in the amount of light falling on the sensor, which changes the voltage in a circuit. The
analysis is rapid and accurate, but the presence of nitrous oxide in the gas mix changes the infrared
absorption via the phenomenon of collision broadening.This must be corrected for measuring
the CO2 in human breath by measuring its infrared absorptive power. This was established as a
reliable technique by John Tyndall in 1864, though 19th and early 20th century devices were too
cumbersome for everyday clinical use.

Diagnostic usage

Capnography provides information about CO2 production, pulmonary (lung)
perfusion, alveolar ventilation, respiratory patterns, and elimination of CO2 from the anesthesia
breathing circuit and ventilator.The shape of the curve is affected by some forms of lung disease; in
general there are obstructive conditions such as bronchitis, emphysema and asthma, in which the
mixing of gases within the lung is affected.Conditions such as pulmonary embolism and congenital
heart disease, which affect perfusion of the lung, do not, in themselves, affect the shape of the
curve, but greatly affect the relationship between expired CO2 and arterial blood CO2. Capnography
can also be used to measure carbon dioxide production, a measure
of metabolism.Increased CO2 production is seen during fever and shivering. Reduced production is
seen during anesthesia and hypothermia.

Use in anaesthesia

 

 

During anesthesia, there is interplay between two components:the patient and the anesthesia
administration device (which is usually a breathing circuit and a ventilator).The critical connection
between the two components is either an endotracheal tube or a mask, and CO2 is typically
monitored at this junction.Capnography directly reflects the elimination of CO2 by the lungs to the
anesthesia device. Indirectly, it reflects the production of CO2 by tissues and the circulatory transport
of CO2 to the lungs.When expired CO2 is related to expired volume rather than time, the area
beneath the curve represents the volume of CO2 in the breath, and thus over the course of a
minute, this method can yield the CO2 per minute elimination, an important measure of
metabolism.Sudden changes in CO2 elimination during lung or heart surgery usually imply important
changes in cardiorespiratory function.Capnography has been shown to be more effective than clinical
judgement alone in the early detection of adverse respiratory events such
as hypoventilation, oesophageal intubation and circuit disconnection; thus allowing patient injury to
be prevented. During procedures done under sedation, capnography provides more useful
information, e.g. on the frequency and regularity of ventilation, than pulse oximetry.Capnography
provides a rapid and reliable method to detect life-threatening conditions (malposition of tracheal
tubes, unsuspected ventilatory failure, circulatory failure and defective breathing circuits) and to
circumvent potentially irreversible patient injury.Capnography and pulse oximetry together could
have helped in the prevention of 93% of avoidable anesthesia mishaps according to an ASA
(American Society of Anesthesiologists) closed claim study.
برای اطلاعات بیشتر بر روی این لینک کلیک نمائید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *